sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés

Naša spoločnosť kladie osobitný dôraz na neustále monitorovanie predaných zariadení o čo sa stará veľké množstvo členov servisných tímov dostupných v mnohých krajinách. Naši partneri v oblasti servisu absolvujú niekoľkokrát ročne odbornú prípravu v minimálne štyroch jazykoch s cieľom neustále si obnovovať poznatky a odovzdávať všetky skúsenosti z prevádzky zariadení získané v priebehu rokov. Naša spoločnosť tiež vykonáva inštaláciu a údržbu svojich vlastných zariadení pri poskytnutí osobitných zliav.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO

Pomáhame projektantom a používateľom pri výbere optimálnych vykurovacích riešení, súvisiacich prvkov systému a príslušenstva poskytovaním poradenstva a odovzdávaním skúseností alebo ponukou individuálneho zaškolenia.

Bezplatne v rámci inžinierskeho servisu:

 • poskytujeme rady telefonicky, písomne alebo osobne
 • pripravujeme technické návrhy, cenové ponuky, výkresy
 • vykonávame prehliadky a poradenstvo na mieste

Okrem výroby zariadení sa naša spoločnosť zaoberá plánovaním a inštaláciou kompletných vykurovacích systémov. Z tohto dôvodu vypracúvame rôzne cenové ponuky týkajúce sa dodávky, plánovania alebo úplnej realizácie vykurovacích zariadení v súlade s danými požiadavkami.
 

PRÍPRAVNÉ ÚLOHY V OBLASTI INžINIERSTVA

Pripravujeme štúdie uskutočniteľnosti, ktoré na základe údajov z meraní a konštrukčných údajov ukazujú, či je daná investícia realizovateľná z odborného, technického a finančného hľadiska, a špecifikujú odhadované zdroje potrebné pre investíciu. Týmto spôsobom je možné vypracovať harmonogram a finančný plán projektu. Možno tiež preskúmať a poskytnúť potrebné zdroje.

Požadovaný obsah:

 • Prvotné údaje (na základe dokumentácie z energetického auditu)
 • Odporúčanie pre realizáciu
 • Preskúmanie vplyvov na životné prostredie
 • Náklady na realizáciu
 • Harmonogram realizácie
 • Náklady na prevádzku s odporúčanými investíciami a bez nich, opatrenia
 • Finančné zdroje (vlastný kapitál, banková pôžička, granty)
 • Miera návratnosti (vlastný kapitál, banková pôžička, granty)


ČINNOSTI A AUDITY SÚVISIACE S ENERGIOU

Poskytujeme pomoc miestnym samosprávam, súkromným osobám a verejným inštitúciám v rámci dohôd o vykonaní zákazky pri energetickom riadení väčších zariadení a pri minimalizácii finančných rizík súvisiacich s energiou a inými investíciami.

Medzi naše úlohy patrí:

 • organizovať a pomáhať pri monitorovaní spotreby energie vo väčších zariadeniach,
 • pripravovať návrhy postupov nákladovo efektívnej úspory energie,
 • vykonávať prieskum a verejné ponukové konanie požadované pre príležitostné energetické audity,
 • analyzovať údaje o spotrebe,
 • zúčastniť sa na prípravnom a ponukovom konaní v prípade investičných projektov v oblasti energie,
 • revidovať zmluvy poskytovateľov služieb,
 • vymedziť spotrebu elektriny a tepla organizácie a porovnať ju so skutočnými hodnotami dopytu po energii,
 • usilovať o potenciálne energeticky úsporné praktiky, nájsť jednotky s nadmernou spotrebou energie, vypočítať ich náklady a navrhnúť riešenia,
 • revidovať zmluvy o dodávke energie,
 • predložiť návrhy vzhľadom na predpokladaný strednodobý vývoj v oblasti energie,
 • preskúmať využívanie obnoviteľných zdrojov energie.